Przetwarzanie danych osobowych

Strona główna / Przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Przez zaznaczenie wyboru „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Softmaks.pl” (lub równoważnego znaczeniowo) korzystający z portalu, zwany niżej Zezwalającym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Softmaks.pl Spółka z o.o., która działa jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zezwalający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesyłania korespondencji marketingowej i reklamowej.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje każdorazowo te dane osobowe, które Zezwalający wprowadza do formularza elektronicznego, przy którym uwidoczniony jest wybór „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Softmaks.pl”.

Zezwalający potwierdza, że jest świadomy iż:

 • zgodę niniejszą może wycofać w każdym czasie bez podania powodów,
 • ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Brak udzielenia lub wycofanie zgody może uniemożliwić korzystanie z niektórych zasobów portalu.

Softmaks.pl wskazuje następujące adresy w sprawach ochrony danych osobowych:

 • adres pocztowy: Softmaks.pl Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz,
 • adres e-mail: kontakt@softmaks.pl,

i informuje, że administratorem bezpieczeństwa informacji jest Sebastian Rybicki (NETKOMP Sebastian Rybicki).

Administrator danych osobowych

Softmaks.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-240) ul. Kraszewskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000151659, NIP 665-24-51-039, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł (administrator danych osobowych, „ADO”) oświadcza co następuje:

Zezwalający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w następujących celach:

 1. ADO zapewnia ochronę danym osobowym w wykonaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych („podmiotów danych”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, GDPR).
 2. ADO przetwarza następujące zbiory (kategorie) danych osobowych:
  • Żądania kontaktu z formularza www w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail. Dane są usuwane po upływie czasu wymaganego przepisami prawa
 3. ADO nie ujawnia żadnych danych osobowym innym odbiorcom, chyba że podmiot danych udzielił na to zgody.
 4. W przypadku braku ustawowej podstawy prawnej do zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych podmiotu danych, ADO zwróci się do tej osoby o uzyskanie jej zgody każdorazowo wskazując związany z okolicznościami cel przetwarzania danych osobowych i zakres przetwarzania.
 5. ADO informuje, że:
  1. administratorem bezpieczeństwa informacji jest: Sebastian Rybicki (NETKOMP Sebastian Rybicki), netkomp@netkomp.net.pl, tel. +48 691 955 424
  2. organem nadzorczym, do którego mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  3. w wypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotu danych, ADO – o ile będzie to wymagane okolicznościami naruszenia – bez zbędnej zwłoki poinformuje podmiot danych o takim naruszeniu, podejmując jednocześnie czynności wymagane przepisami prawa,
  4. podmiot danych ma prawo do żądania od ADO dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przenoszenia,
  5. w przypadku żądań, o których mowa wyżej, ADO w terminie jednego miesiąca od otrzymania każdego takiego żądania udzieli podmiotowi danych informacji o dzia- łaniach podjętych w związku z jego żądaniem albo też wyjaśnienia powodów przedłużenia terminu udzielenia informacji o czas nie dłuższy niż kolejne dwa miesiące, jednakże tylko z uwagi na skomplikowany charakter żądania
  6. jeżeli ADO nie podejmuje działań w związku z którymkolwiek z żądań podmiotu danych, o których mowa wyżej, to niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, ADO poinformuje podmiot danych o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem,
  7. podmiot danych ma prawo do wycofania każdej wyrażonej przez niego zgody w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Call Now Button