ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w module prowadzona jest ewidencja różnorodnych dofinansowań, zapomóg i świadczeń rzeczowych dotyczących pracownika. Najważniejsze cechy:

  • obsługa modułu w oparciu o rejestrowane „imprezy-zdarzenia” (np. wycieczka, kolonie, wczasy, siłownia, basen, bilety do kina, paczki świąteczne, talony, zapomogi itp.), do których przypisywani są uczestnicy 
  • możliwość grupowego przypisania pracowników do „imprez”
  • słownik „kategorii” świadczeń socjalnych; do każdej kategorii przypisywany jest arkusz obliczeniowy, definiujący sposoby rozliczania danego świadczenia - np. zastosowanie limitu (małego lub dużego), opodatkowanie zależne od wieku członka rodziny itd.
  • możliwość zastosowania dodatkowego słownika „klasyfikacji uzupełniającej” w ramach każdej kategorii świadczenia (dla potrzeb raportowania i integracji z Płacami)
  • przypisywanie członków rodziny pracownika jako uczestników „imprezy” – oparcie o kartotekę rodzinną wypełnianą w module Kadry, względnie kartotekę niezależną od Kadr
  • integracja modułu ZFŚS z modułem Płace - możliwość wypłat świadczeń poprzez listy płac, z jednoczesną aktualizacją kartoteki podatkowej (z zachowaniem kwoty wolnej do wysokości wymaganego limitu)
  • rejestracja – w module ZFŚS – operacji spłat pracownika (bądź wypłat dla pracownika), dotyczących dofinansowań ZFŚS, a realizowanych poza modułem Płace (dokumenty kasowe, przelewy)