Moduły dodatkowe

Jak już wspomniano system może współpracować z kilkoma opcjonalnymi modułami rozszerzającymi jego możliwości i funkcjonalność. Są to:

Karty Pracy – moduł oparty o harmonogram pracownika oraz zintegrowany z jego kartoteką nieobecności. Definiowalne składniki kart pracy, koszty wprowadzane w układzie dziennym lub miesięcznym (w razie konieczności z podziałem na grupy kosztowe), dają wszechstronne możliwości dostosowania Karty Pracy do potrzeb i wymagań klienta. Z jednej strony, moduł umożliwia szczegółową ewidencję kosztów (na konta księgowe i zlecenia/projekty controllingowe), a z drugiej, stanowi wstępny etap wprowadzenia danych na wypłatę (danych związanych z rodzajami godzin przepracowanych). Istotnym dodatkiem dla niektórych firm, będzie z pewnością opcja integracji modułu z zakładowym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) – pobieranie do Karty Pracy rzeczywistych wejść/wyjść pracownika i porównanie tych danych z harmonogramem.

pożyczki ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy) – niezależnie od kartotek pożyczek definiowalnych w module Płace, stworzono specjalizowany moduł przeznaczony dla pożyczek ZFM. Zawiera obsługę umów, harmonogramowanie spłaty (zarówno kapitału jak i odsetek), możliwość rejestracji dokumentów księgowych (spłat, wypłat), jak również definicję prostej księgowości na użytek modułu. Moduł uzupełniają raporty wymagane przez sprawozdawczość. 

pożyczki KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa) – moduł o podobnej funkcjonalności do wyżej omawianego. Oprócz pożyczek obsługuje oczywiście kartoteki wkładu, harmonogramowanie spłat, księgowość KZP (definiowalne konta, dokumenty księgowe, dekrety dla dokumentów) oraz niezbędną sprawozdawczość.

ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – ewidencja wszelkich dofinansowań, zapomóg i świadczeń rzeczowych dotyczących pracownika. Rejestracja odpowiedniego zapisu dla pracownika w module, powoduje automatyczne rozliczenia na wypłacie.

Odzież Robocza – moduł przeznaczony dla firm, w których niektórym pracownikom (lub wybranym stanowiskom), przysługuje cyklicznie odzież robocza (względnie ekwiwalent pieniężny za tę odzież). Ewidencja prowadzona w module pozwala przypisywać pracownikom (względnie stanowiskom) „grupy odzieżowe”, określać cykliczność płatności ekwiwalentów lub wydawania poszczególnych sortów odzieżowych. Oczywistą cechą jest możliwość zintegrowania z wypłatą podstawową i/lub magazynem „odzieży roboczej”.