Moduł płace

Moduł naliczający wynagrodzenia, stanowiący też źródło sprawozdawczości (w zakresie wynagrodzeń) dla ZUS, urzędów skarbowych oraz not księgowych dla modułu FK. Jest to jednocześnie „miejsce” gromadzące i przetwarzające wszelkie informacji nanoszone w modułach i kartotekach dziedzinowych.

Bazowym elementem modułu są systemy wynagrodzeń, w oparciu o które tworzone są w każdym miesiącu listy płac różnych kategorii (podstawowe, dodatkowe, bezosobowe, korekcyjne itp.). W skład systemów wynagrodzeń wchodzą składniki płacowe, których ilość, nazewnictwo, algorytmy naliczeń są konfigurowalne w bardzo szerokim zakresie.

Chyba największą zaletą modułu jest jego elastyczność i otwartość – najlepszym tego przykładem są właśnie systemy wynagrodzeń oraz składniki płacowe i ich algorytmy, tworzone na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego i dostępne do modyfikacji dla uprawnionych użytkowników.

Jak już wspomniano, wypłata „zasilana” jest danymi liczbowymi pochodzącymi z różnych źródeł – kartotek systemu. Są to m.in.:

kartoteki kadrowe – Kariera Zawodowa (stawki, dane zawodowe), Kartoteka Umów Dodatkowych

Kartoteka Parametrów Płacowych – zawierająca stałe parametry pracownika (definiowalna lista parametrów typu: kwota ubezpieczenia, składki na rzecz organizacji itp.), kalendarz (harmonogram)

Kartoteka Asygnat – umożliwiająca rozliczenie zwolnień lekarskich (wniesionych w kartotece nieobecności) wg podstaw zebranych z 12 miesięcy, stanowiąca jednocześnie źródło formularzy RSA dla ZUS

Kartoteka Podatkowa i ZUS – stanowiące źródło informacji o złożonych przez pracownika oświadczeniach (dotyczących np. wysokości kosztów uzyskania, kwoty wolnej itp.), jak również wysokości osiągniętych przychodów (w celu kontroli przekroczenia progów podatkowych)

moduł Kart Pracy – źródło danych o typach godzin przepracowanych (nocne, nadliczbowe, szkodliwe itp.), jak również szczegółowa ewidencja danych kosztowych

kartoteki pożyczek  – ewidencjonowanych w modułach pożyczek KZP oraz ZFM

dofinansowania z Funduszu Socjalnego – ewidencjonowanych w module ZFŚS

moduł Odzieży Roboczej – stanowiący źródło cyklicznych ekwiwalentów (bądź wydań) związanych z odzieżą roboczą należnej pracownikowi

Powyższa lista obrazuje możliwości integracyjne modułu Płace z modułami dziedzinowymi, z zastrzeżeniem, że oczywiście nie wszystkie z wymienionych kartotek/modułów muszą być eksploatowane u klienta.

Realizacja kompletu wypłat w danym okresie/miesiącu rozliczeniowym obliguje pracodawcę do realizacji sprawozdawczości (koszty, podatki, ZUS) za ten okres. Również i w tym temacie użytkownik może liczyć na pełne wsparcie ze strony systemu:

koszty i rozliczenie płac dla księgowości – możliwość skonfigurowania dowolnej ilości not księgowych, a w ramach każdej z not, własnych definicji dekretów. Dokumenty te mogą być drukowane, eksportowane do pliku o uzgodnionym formacie względnie zapisywane wprost w module FK (przy zastosowaniu autorskiego rozwiązania)

podatki – komplet formularzy PIT rozliczających zarówno firmę jak i pracownika

ZUS – współpraca z programem Płatnik (przygotowanie formularzy RCA, RSA, RZA wraz ze zbiorczą deklaracją DRA)

Oczywiście niezależnie od sprawozdawczości generowanej przez system, użytkownik dysponuje narzędziem do budowania własnych raportów (wybrane składniki z podziałem na wymagane zakresy pracowników) jak i raportami wbudowanymi (dostępnymi ad hoc).