KZP

Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – moduł o bardzo zbliżonej funkcjonalności do ZFM. Oczywiście, prócz pożyczek obsługuje dodatkowo kartoteki wkładu (kartoteki gromadzące składki potrącane pracownikom). Cechy modułu: 

 • obsługa własnych pracowników, jak również osób spoza macierzystej firmy
 • spłata pożyczki wg jednej z 3 metod (wg ilości rat, wg wartości rat, wg harmonogramu)
 • opcja zawieszania spłaty pożyczki
 • rejestracja poręczycieli
 • niezależna (względem „właściciela” pożyczki) deklaracja osoby (osób) spłacającej pożyczkę 
 • automatyczne potrącanie rat pożyczek i składek (zadeklarowanych w kartotece modułu) na wypłacie głównej
 • definiowalne typy rejestrowanych dokumentów i odpowiadających im rodzajów operacji (wpłaty, wypłaty, przeksięgowania)
 • dostęp do dokumentów imiennych (dotyczących pracownika) i globalnych (nie związanych z pracownikiem, a dotyczących rozrachunków KZP)
 • wbudowana w moduł „księgowość KZP” (definiowalne konta księgowe)
 • automaty księgowe przypisywane do rodzajów operacji (rejestrowanych dokumentów)
 • sprawozdawczość KZP