Księgowość

Moduł odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie informacji z innych modułów dziedzinowych na potrzeby wieloprzekrojowych analiz finansowych, usprawnienia rozliczeń kosztów, kontroli stanów rozrachunków i szerokiej sprawozdawczości.

Jego zasadnicze cechy to: zgodność z wymogami ustawowymi i prawodawstwem unijnym, dwie księgi rachunkowe prowadzone zarówno w walucie krajowej jak i walutach obcych (księga główna oraz księga kont analitycznych), możliwość prowadzenia równoległego planu kont, chronologia zapisów księgowych, kontrola numeracji dowodów księgowych i ich księgowań, stosowanie automatów księgowych dla wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w systemie, obsługa rejestrów VAT, modelowanie i nadzorowanie procesów windykacyjnych, możliwość przygotowania planu przekształcenia kont w przypadku zmiany od nowego roku obrachunkowego struktury kont, generowanie korekt bilansu zamknięcia oraz dostęp do danych archiwalnych.

Moduł Księgowość wyposażony jest w zestaw standardowych wydruków sporządzanych systematycznie w firmie, analiz zdarzeń na kontach oraz raportów finansowych.

Ponadto został on wyposażony w narzędzie do definiowania własnych raportów w oparciu o wbudowane funkcje, które bazują na danych zapisanych w module Księgowości jak również w pozostałych modułach systemu uwzględniając również zapisy archiwalne. Wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych aplikacji, np. MS Excel również wykorzystując wcześniej zdefiniowane szablony.

Moduł uwzględnia ewidencję kosztów w różnych układach, wiąże koszty rodzajowe z kosztami wg miejsc powstawania i rodzajów działalności oraz automatyzuje proces rozliczania kosztów.

W celu maksymalnego zwiększenia wydajności pracy działów księgowości i zakresu informacji pozyskiwanych z tego modułu wyposażyliśmy Plan Kont w dodatkową analitykę opierającą się na projektach i zleceniach controllingowych. W ten sposób moduł Controllingu jest w pełni zintegrowany z modułem Księgowości i stanowi dla niego szczegółową analitykę.

Użytkownik posiadający dostęp do tego modułu, dzięki technice podglądu (Contex Sensitive Zoom) ma możliwość wglądu np. z dekretów na kontach księgowych do wszystkich dokumentów źródłowych zarejestrowanych w modułach dziedzinowych co znacznie skraca czas bieżącej analizy i kontroli zapisanych informacji.

Wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika są uzależnione od posiadanych przez niego uprawnień oraz są w systemie zapisywane w taki sposób, aby umożliwiały identyfikację osoby oraz daty i godziny dokonania zmian w systemie.

Korzyści:

  • Efektywne zarządzanie finansami i księgowościa
  • Kontrola i analiza on-line sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • Automatyzacja i usprawnienie procesu rozliczania kosztów
  • Usprawnienie procesów księgowania poprzez wbudowane mechanizmy automatycznych dekretów, podpowiedzi oraz kontroli
  • Budowanie własnych raportów i zestawień